تورنوروزی4 شب و 5 روز ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
21,330,000 تومان
25,360,000 تومان
17,560,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
21,460,000 تومان
26,140,000 تومان
18,860,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
21,460,000 تومان
26,920,000 تومان
18,860,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
22,110,000 تومان
25,360,000 تومان
19,640,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
22,760,000 تومان
26,140,000 تومان
21,460,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
22,760,000 تومان
28,220,000 تومان
21,460,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل ارمنیا ویلیج پارک ایروان
23,540,000 تومان
28,480,000 تومان
21,460,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کنیاک ایروان
23,930,000 تومان
31,860,000 تومان
18,860,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
24,710,000 تومان
30,820,000 تومان
19,640,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل این سیتی ایروان
25,360,000 تومان
32,640,000 تومان
19,640,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل متروپل ایروان ارمنستان
25,620,000 تومان
30,820,000 تومان
19,640,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
25,620,000 تومان
32,120,000 تومان
21,460,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آیبیس ایروان سنتر ارمنستان
26,270,000 تومان
32,640,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل اپرا سوئیت ایروان ارمنستان
26,270,000 تومان
33,420,000 تومان
19,120,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
27,050,000 تومان
36,020,000 تومان
20,940,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سنترال ایروان
27,960,000 تومان
37,320,000 تومان
19,640,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آویاترانس ایروان ارمنستان
28,350,000 تومان
38,100,000 تومان
22,760,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نوا ایروان ارمنستان
28,610,000 تومان
39,400,000 تومان
-
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
29,000,000 تومان
38,620,000 تومان
20,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رامادا بای ویندهام ایروان
29,000,000 تومان
38,100,000 تومان
23,540,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل هالیدی این ریپابلیک ایروان
31,600,000 تومان
42,000,000 تومان
29,780,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
33,940,000 تومان
45,120,000 تومان
23,020,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
35,370,000 تومان
47,980,000 تومان
20,420,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,330,000 تومان 25,360,000 تومان 17,560,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,460,000 تومان 26,140,000 تومان 18,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,460,000 تومان 26,920,000 تومان 18,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,110,000 تومان 25,360,000 تومان 19,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,760,000 تومان 26,140,000 تومان 21,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,760,000 تومان 28,220,000 تومان 21,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,540,000 تومان 28,480,000 تومان 21,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,930,000 تومان 31,860,000 تومان 18,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,710,000 تومان 30,820,000 تومان 19,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,360,000 تومان 32,640,000 تومان 19,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,620,000 تومان 30,820,000 تومان 19,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,620,000 تومان 32,120,000 تومان 21,460,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,270,000 تومان 32,640,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,270,000 تومان 33,420,000 تومان 19,120,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,050,000 تومان 36,020,000 تومان 20,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,960,000 تومان 37,320,000 تومان 19,640,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,350,000 تومان 38,100,000 تومان 22,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,610,000 تومان 39,400,000 تومان -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,000,000 تومان 38,620,000 تومان 20,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,000,000 تومان 38,100,000 تومان 23,540,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,600,000 تومان 42,000,000 تومان 29,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,940,000 تومان 45,120,000 تومان 23,020,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,370,000 تومان 47,980,000 تومان 20,420,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
1- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
2-پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
3-پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد میباشد.
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM