تور استانبول دی ماه 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل گرند دنیز
7,120,000 تومان
9,830,000 تومان
6,630,000 تومان
توضیحات: فاتیح
رزرو
هتل گرند لیزا استانبول
8,750,000 تومان
10,800,000 تومان
8,100,000 تومان
توضیحات: اکسارای
رزرو
هتل گرند میلان استانبول
8,850,000 تومان
10,450,000 تومان
8,000,000 تومان
توضیحات: اکسارای
رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول
9,020,000 تومان
11,420,000 تومان
8,160,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل اوریلا استانبول
9,150,000 تومان
11,600,000 تومان
8,150,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل آترو استانبول
9,410,000 تومان
12,250,000 تومان
8,160,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل اکچوال لایف استانبول
9,650,000 تومان
13,650,000 تومان
8,300,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل دورا استانبول
9,750,000 تومان
13,600,000 تومان
8,300,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل اینتل استانبول
10,050,000 تومان
13,300,000 تومان
8,300,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول
10,150,000 تومان
13,660,000 تومان
8,700,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل تانگو شیشلی استانبول
10,650,000 تومان
13,700,000 تومان
8,750,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل تی کی تکسیم (نوپلدا) بوسفروس استانبول
10,650,000 تومان
14,400,000 تومان
8,450,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرین پارک تکسیم استانبول
11,000,000 تومان
15,100,000 تومان
8,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل تانگو تکسیم استانبول
11,150,000 تومان
15,300,000 تومان
9,700,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل فرونیا استانبول
11,160,000 تومان
15,550,000 تومان
8,750,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل کوناک استانبول
11,350,000 تومان
15,750,000 تومان
9,150,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل دورا پرا استانبول
11,750,000 تومان
16,950,000 تومان
10,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل چر استانبول
12,850,000 تومان
18,760,000 تومان
10,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الیت ورد تکسیم استانبول
13,650,000 تومان
22,790,000 تومان
11,180,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن ایج استانبول
26,900,000 تومان
39,500,000 تومان
17,700,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,120,000 تومان 9,830,000 تومان 6,630,000 تومان
توضیحات : فاتیح
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان 10,800,000 تومان 8,100,000 تومان
توضیحات : اکسارای
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,850,000 تومان 10,450,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : اکسارای
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,020,000 تومان 11,420,000 تومان 8,160,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,150,000 تومان 11,600,000 تومان 8,150,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,410,000 تومان 12,250,000 تومان 8,160,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,650,000 تومان 13,650,000 تومان 8,300,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,750,000 تومان 13,600,000 تومان 8,300,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,050,000 تومان 13,300,000 تومان 8,300,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,150,000 تومان 13,660,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,650,000 تومان 13,700,000 تومان 8,750,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,650,000 تومان 14,400,000 تومان 8,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان 15,100,000 تومان 8,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,150,000 تومان 15,300,000 تومان 9,700,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,160,000 تومان 15,550,000 تومان 8,750,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان 15,750,000 تومان 9,150,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,750,000 تومان 16,950,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان 18,760,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان 22,790,000 تومان 11,180,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان 39,500,000 تومان 17,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌

1)نرخ کودک زیر دوسال 990000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 6300000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM