تور استانبول 3شب و 4 روز

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ریدل استانبول
17,500,000 تومان
19,800,000 تومان
17,700,000 تومان
توضیحات: فاتیح
رزرو
هتل فیده استانبول
20,960,000 تومان
24,100,000 تومان
19,500,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل نیو سیتی استانبول
21,500,000 تومان
24,200,000 تومان
19,500,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول
21,650,000 تومان
25,200,000 تومان
19,650,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل آترو استانبول
21,690,000 تومان
24,600,000 تومان
19,650,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل پارک استار
21,800,000 تومان
25,290,000 تومان
19,800,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل پرا رز استانبول
22,200,000 تومان
26,200,000 تومان
20,550,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل پرا تولیپ استانبول
22,300,000 تومان
26,600,000 تومان
20,300,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل اکچوال لایف استانبول
22,450,000 تومان
26,300,000 تومان
20,500,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل دورا استانبول
22,800,000 تومان
27,500,000 تومان
20,500,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل تی کی تکسیم (نوپلدا) بوسفروس استانبول
23,200,000 تومان
28,300,000 تومان
20,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول
23,250,000 تومان
28,600,000 تومان
20,800,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل تانگو شیشلی استانبول
23,500,000 تومان
27,900,000 تومان
20,800,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل کوناک استانبول
24,100,000 تومان
29,650,000 تومان
20,800,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل گرین پارک تکسیم استانبول
24,500,000 تومان
30,650,000 تومان
21,300,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل فرونیا استانبول
24,600,000 تومان
31,300,000 تومان
21,300,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل دورا پرا استانبول
24,900,000 تومان
31,500,000 تومان
21,300,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سنترال پالاس استانبول
25,800,000 تومان
33,600,000 تومان
20,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند جواهر استانبول
26,200,000 تومان
33,800,000 تومان
21,500,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل هالیدی این شیشلی استانبول
26,600,000 تومان
34,800,000 تومان
21,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الیت ورد تکسیم استانبول
27,400,000 تومان
34,400,000 تومان
21,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل لازونی استانبول
28,600,000 تومان
38,600,000 تومان
23,400,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل اکسیدنتال تکسیم استانبول
29,600,000 تومان
39,100,000 تومان
23,800,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان 19,800,000 تومان 17,700,000 تومان
توضیحات : فاتیح
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,960,000 تومان 24,100,000 تومان 19,500,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان 24,200,000 تومان 19,500,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,650,000 تومان 25,200,000 تومان 19,650,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان 24,600,000 تومان 19,650,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,800,000 تومان 25,290,000 تومان 19,800,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان 26,200,000 تومان 20,550,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,300,000 تومان 26,600,000 تومان 20,300,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,450,000 تومان 26,300,000 تومان 20,500,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,800,000 تومان 27,500,000 تومان 20,500,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان 28,300,000 تومان 20,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,250,000 تومان 28,600,000 تومان 20,800,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,500,000 تومان 27,900,000 تومان 20,800,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,100,000 تومان 29,650,000 تومان 20,800,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان 30,650,000 تومان 21,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,600,000 تومان 31,300,000 تومان 21,300,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان 31,500,000 تومان 21,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,800,000 تومان 33,600,000 تومان 20,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان 33,800,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان 34,800,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,400,000 تومان 34,400,000 تومان 21,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان 38,600,000 تومان 23,400,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان 39,100,000 تومان 23,800,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

1)نرخ کودک زیر دوسال 990000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 12000000 تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM