تور آنتالیا ویژه آبان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:55
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 02:55
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ملودی کمر آنتالیا
16,870,000 تومان
19,560,000 تومان
16,170,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل لارا پالاس آنتالیا
17,040,000 تومان
19,900,000 تومان
14,120,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل سنسیتیو پرمیوم ریزورت اند اسپا آنتالیا
24,260,000 تومان
31,990,000 تومان
16,500,000 تومان
توضیحات: belek
رزرو
هتل رامادا ریزورت بای ویندهام لارا آنتالیا
25,600,000 تومان
31,300,000 تومان
19,280,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل اورنج کانتی ریزورت کمر آنتالیا
26,050,000 تومان
33,890,000 تومان
20,200,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل امپریال سان لند فمیلی ریزورت آنتالیا
26,280,000 تومان
38,350,000 تومان
17,180,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل گرند رینگ آنتالیا
27,280,000 تومان
37,700,000 تومان
20,200,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل اورنج کانتی ریزورت بلک آنتالیا
27,650,000 تومان
35,650,000 تومان
17,500,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل کریستال واتر ورلد ریزورت اند اسپا آنتالیا
29,650,000 تومان
45,100,000 تومان
18,100,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل پورتو بلو ریزورت اند اسپا آنتالیا
30,900,000 تومان
42,700,000 تومان
18,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل میراژ پارک ریزورت آنتالیا
30,980,000 تومان
44,420,000 تومان
18,520,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل سی لایف فمیلی ریزورت آنتالیا
32,300,000 تومان
45,090,000 تومان
19,280,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل آسکا لارا ریزورت اند اسپا آنتالیا
33,600,000 تومان
43,400,000 تومان
19,500,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل آکوا ورد بلک آنتالیا
35,000,000 تومان
55,800,000 تومان
19,500,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل آمارا پریمیر پالاس آنتالیا
35,680,000 تومان
50,800,000 تومان
20,200,000 تومان
توضیحات: کمر
رزرو
هتل شروود اکسکلوسیو لارا آنتالیا
38,000,000 تومان
50,100,000 تومان
20,700,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل گرانادا لاکچری بلک آنتالیا
39,000,000 تومان
51,400,000 تومان
20,800,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل تایتانیک دلوکس لارا آنتالیا
39,380,000 تومان
52,480,000 تومان
17,500,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل دلفین بی گرند ریزورت آنتالیا
39,770,000 تومان
52,700,000 تومان
21,000,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل نیروانا کازموپالیتن آنتالیا
44,400,000 تومان
59,500,000 تومان
17,800,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل دلفین ایمپریال لارا آنتالیا
49,100,000 تومان
83,400,000 تومان
23,900,000 تومان
توضیحات: لارا
رزرو
هتل سوئنو دلوکس بلک آنتالیا
53,100,000 تومان
72,600,000 تومان
20,400,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
هتل ریکسوس پریمیوم بلک آنتالیا
67,400,000 تومان
114,900,000 تومان
30,200,000 تومان
توضیحات: بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,870,000 تومان 19,560,000 تومان 16,170,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,040,000 تومان 19,900,000 تومان 14,120,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,260,000 تومان 31,990,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : belek
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان 31,300,000 تومان 19,280,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,050,000 تومان 33,890,000 تومان 20,200,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,280,000 تومان 38,350,000 تومان 17,180,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,280,000 تومان 37,700,000 تومان 20,200,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,650,000 تومان 35,650,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,650,000 تومان 45,100,000 تومان 18,100,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان 42,700,000 تومان 18,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,980,000 تومان 44,420,000 تومان 18,520,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,300,000 تومان 45,090,000 تومان 19,280,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان 43,400,000 تومان 19,500,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان 55,800,000 تومان 19,500,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,680,000 تومان 50,800,000 تومان 20,200,000 تومان
توضیحات : کمر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,000,000 تومان 50,100,000 تومان 20,700,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان 51,400,000 تومان 20,800,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,380,000 تومان 52,480,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,770,000 تومان 52,700,000 تومان 21,000,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,400,000 تومان 59,500,000 تومان 17,800,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,100,000 تومان 83,400,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : لارا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,100,000 تومان 72,600,000 تومان 20,400,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,400,000 تومان 114,900,000 تومان 30,200,000 تومان
توضیحات : بلک
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاھی/بلیط رفت و برگشت/بیمه مسافرتی/6 شب و 7 روز اقامت در ھتل با خد
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

تور آنتالیا 6 شب و 7 ورز

1)نرخ کودک زیر دوسال 990000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 11900000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.


جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM