تور استانبول دی ماه 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل گرند دنیز
7,520,000 تومان
10,230,000 تومان
7,030,000 تومان
توضیحات: فاتیح
رزرو
هتل گرند لیزا استانبول
9,150,000 تومان
11,200,000 تومان
8,500,000 تومان
توضیحات: اکسارای
رزرو
هتل گرند میلان استانبول
9,250,000 تومان
10,850,000 تومان
8,400,000 تومان
توضیحات: اکسارای
رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول
9,420,000 تومان
11,820,000 تومان
8,560,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل اوریلا استانبول
9,550,000 تومان
12,000,000 تومان
8,550,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل آترو استانبول
9,810,000 تومان
12,650,000 تومان
8,560,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل اکچوال لایف استانبول
10,050,000 تومان
14,050,000 تومان
8,700,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل دورا استانبول
10,150,000 تومان
14,000,000 تومان
8,700,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل اینتل استانبول
10,450,000 تومان
13,700,000 تومان
8,700,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول
10,550,000 تومان
14,060,000 تومان
9,100,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل تانگو شیشلی استانبول
11,050,000 تومان
14,100,000 تومان
9,150,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل تی کی تکسیم (نوپلدا) بوسفروس استانبول
11,050,000 تومان
14,800,000 تومان
8,850,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرین پارک تکسیم استانبول
11,400,000 تومان
15,500,000 تومان
9,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل تانگو تکسیم استانبول
11,550,000 تومان
15,700,000 تومان
10,100,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل فرونیا استانبول
11,560,000 تومان
15,950,000 تومان
9,150,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل کوناک استانبول
11,750,000 تومان
16,150,000 تومان
9,550,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل دورا پرا استانبول
12,150,000 تومان
17,350,000 تومان
10,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل چر استانبول
13,250,000 تومان
19,160,000 تومان
10,500,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الیت ورد تکسیم استانبول
14,050,000 تومان
23,190,000 تومان
11,580,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گلدن ایج استانبول
27,300,000 تومان
39,900,000 تومان
18,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,520,000 تومان 10,230,000 تومان 7,030,000 تومان
توضیحات : فاتیح
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,150,000 تومان 11,200,000 تومان 8,500,000 تومان
توضیحات : اکسارای
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,250,000 تومان 10,850,000 تومان 8,400,000 تومان
توضیحات : اکسارای
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,420,000 تومان 11,820,000 تومان 8,560,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,550,000 تومان 12,000,000 تومان 8,550,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,810,000 تومان 12,650,000 تومان 8,560,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,050,000 تومان 14,050,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,150,000 تومان 14,000,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,450,000 تومان 13,700,000 تومان 8,700,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,550,000 تومان 14,060,000 تومان 9,100,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,050,000 تومان 14,100,000 تومان 9,150,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,050,000 تومان 14,800,000 تومان 8,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,400,000 تومان 15,500,000 تومان 9,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,550,000 تومان 15,700,000 تومان 10,100,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,560,000 تومان 15,950,000 تومان 9,150,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,750,000 تومان 16,150,000 تومان 9,550,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,150,000 تومان 17,350,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,250,000 تومان 19,160,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,050,000 تومان 23,190,000 تومان 11,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,300,000 تومان 39,900,000 تومان 18,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 حسام ندایی 09124788614
توضیحات‌

1)نرخ کودک زیر دوسال 990000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 6300000تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM