تور استانبول 3شب و 4 روز

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ریدل استانبول
12,600,000 تومان
14,900,000 تومان
12,800,000 تومان
توضیحات: فاتیح
رزرو
هتل فیده استانبول
16,060,000 تومان
19,200,000 تومان
14,600,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل نیو سیتی استانبول
16,600,000 تومان
19,300,000 تومان
14,600,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول
16,750,000 تومان
20,300,000 تومان
14,750,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل آترو استانبول
16,790,000 تومان
19,700,000 تومان
14,750,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل پارک استار
16,900,000 تومان
20,390,000 تومان
14,900,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل پرا رز استانبول
17,300,000 تومان
21,300,000 تومان
15,650,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل پرا تولیپ استانبول
17,400,000 تومان
21,700,000 تومان
15,400,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل اکچوال لایف استانبول
17,550,000 تومان
21,400,000 تومان
15,600,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل دورا استانبول
17,900,000 تومان
22,600,000 تومان
15,600,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل تی کی تکسیم (نوپلدا) بوسفروس استانبول
18,300,000 تومان
23,400,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول
18,350,000 تومان
23,700,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل تانگو شیشلی استانبول
18,600,000 تومان
23,000,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل کوناک استانبول
19,200,000 تومان
24,750,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل گرین پارک تکسیم استانبول
19,600,000 تومان
25,750,000 تومان
16,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل فرونیا استانبول
19,700,000 تومان
26,400,000 تومان
16,400,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل دورا پرا استانبول
20,000,000 تومان
26,600,000 تومان
16,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سنترال پالاس استانبول
20,900,000 تومان
28,700,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند جواهر استانبول
21,300,000 تومان
28,900,000 تومان
16,600,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل هالیدی این شیشلی استانبول
21,700,000 تومان
29,900,000 تومان
16,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الیت ورد تکسیم استانبول
22,500,000 تومان
29,500,000 تومان
16,700,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل لازونی استانبول
23,700,000 تومان
33,700,000 تومان
18,500,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل اکسیدنتال تکسیم استانبول
24,700,000 تومان
34,200,000 تومان
18,900,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان 14,900,000 تومان 12,800,000 تومان
توضیحات : فاتیح
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,060,000 تومان 19,200,000 تومان 14,600,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,600,000 تومان 19,300,000 تومان 14,600,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,750,000 تومان 20,300,000 تومان 14,750,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان 19,700,000 تومان 14,750,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,900,000 تومان 20,390,000 تومان 14,900,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,300,000 تومان 21,300,000 تومان 15,650,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان 21,700,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,550,000 تومان 21,400,000 تومان 15,600,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,900,000 تومان 22,600,000 تومان 15,600,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان 23,400,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,350,000 تومان 23,700,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,600,000 تومان 23,000,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان 24,750,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,600,000 تومان 25,750,000 تومان 16,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان 26,400,000 تومان 16,400,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان 26,600,000 تومان 16,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان 28,700,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان 28,900,000 تومان 16,600,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,700,000 تومان 29,900,000 تومان 16,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان 29,500,000 تومان 16,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,700,000 تومان 33,700,000 تومان 18,500,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,700,000 تومان 34,200,000 تومان 18,900,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

1)نرخ کودک زیر دوسال 990000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 12000000 تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM