تور 5 روزه استانبول

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ریدل استانبول
14,200,000 تومان
17,700,000 تومان
12,700,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل فیده استانبول
15,900,000 تومان
19,900,000 تومان
13,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اوریلا استانبول
16,400,000 تومان
21,200,000 تومان
13,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل مونوپل استانبول
16,800,000 تومان
21,600,000 تومان
13,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آل این استانبول
16,950,000 تومان
22,050,000 تومان
14,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پرا رز استانبول
17,900,000 تومان
23,200,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل دورا استانبول
18,100,000 تومان
24,400,000 تومان
15,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل وایت مونارچ استانبول
18,200,000 تومان
24,500,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل پرا تولیپ استانبول
18,500,000 تومان
24,500,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول
18,600,000 تومان
24,800,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول
18,600,000 تومان
24,800,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند استار بسفروس استانبول
18,700,000 تومان
25,500,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل کوناک استانبول
19,700,000 تومان
27,500,000 تومان
16,700,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل فرونیا استانبول
19,900,000 تومان
27,800,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سیتی سنتر تکسیم استانبول
19,950,000 تومان
27,900,000 تومان
15,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل دورا پرا استانبول
20,800,000 تومان
30,300,000 تومان
16,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نوا پلازا کریستال استانبول
21,900,000 تومان
30,800,000 تومان
16,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل چر استانبول
22,500,000 تومان
32,900,000 تومان
16,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند جواهر استانبول
22,700,000 تومان
33,600,000 تومان
16,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل هالیدی این شیشلی استانبول
23,700,000 تومان
35,600,000 تومان
18,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,200,000 تومان 17,700,000 تومان 12,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان 19,900,000 تومان 13,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,400,000 تومان 21,200,000 تومان 13,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان 21,600,000 تومان 13,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,950,000 تومان 22,050,000 تومان 14,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,900,000 تومان 23,200,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان 24,400,000 تومان 15,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,200,000 تومان 24,500,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,500,000 تومان 24,500,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,600,000 تومان 24,800,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,600,000 تومان 24,800,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,700,000 تومان 25,500,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان 27,500,000 تومان 16,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان 27,800,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,950,000 تومان 27,900,000 تومان 15,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,800,000 تومان 30,300,000 تومان 16,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان 30,800,000 تومان 16,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان 32,900,000 تومان 16,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,700,000 تومان 33,600,000 تومان 16,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,700,000 تومان 35,600,000 تومان 18,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور 5 روزه استانبول
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM