تور استانبول4شب و5 روز

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل ریدل استانبول
16,000,000 تومان
18,800,000 تومان
14,800,000 تومان
توضیحات: فاتیح
رزرو
هتل فیده استانبول
19,480,000 تومان
23,460,000 تومان
17,400,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل نیو سیتی استانبول
19,790,000 تومان
24,480,000 تومان
17,400,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل جومبالی پلازا استانبول
20,000,000 تومان
24,790,000 تومان
17,400,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل آترو استانبول
20,050,000 تومان
24,800,000 تومان
17,500,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل پارک استار
20,150,000 تومان
25,000,000 تومان
17,500,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل پرا رز استانبول
20,850,000 تومان
26,150,000 تومان
17,600,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل اکچوال لایف استانبول
21,100,000 تومان
25,800,000 تومان
17,600,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل پرا تولیپ استانبول
21,400,000 تومان
27,400,000 تومان
17,600,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل دورا استانبول
21,800,000 تومان
27,300,000 تومان
17,600,000 تومان
توضیحات: دولاپ دره
رزرو
هتل تانگو شیشلی استانبول
22,000,000 تومان
5,480,000 تومان
17,700,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل تی کی تکسیم (نوپلدا) بوسفروس استانبول
22,600,000 تومان
29,400,000 تومان
17,800,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل یورو پلازا استانبول
22,600,000 تومان
29,300,000 تومان
17,850,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل کوناک استانبول
23,100,000 تومان
30,500,000 تومان
17,850,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل گرین پارک تکسیم استانبول
23,950,000 تومان
33,050,000 تومان
18,100,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل فرونیا استانبول
24,400,000 تومان
33,100,000 تومان
19,150,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
هتل دورا پرا استانبول
24,700,000 تومان
33,650,000 تومان
19,300,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل سنترال پالاس استانبول
26,000,000 تومان
35,800,000 تومان
19,200,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل گرند جواهر استانبول
26,600,000 تومان
36,300,000 تومان
19,300,000 تومان
توضیحات: شیشلی
رزرو
هتل هالیدی این شیشلی استانبول
26,750,000 تومان
37,600,000 تومان
20,300,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل الیت ورد تکسیم استانبول
27,700,000 تومان
37,500,000 تومان
20,000,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل لازونی استانبول
29,300,000 تومان
42,400,000 تومان
23,400,000 تومان
توضیحات: بی اغلو
رزرو
هتل اکسیدنتال تکسیم استانبول
30,600,000 تومان
42,700,000 تومان
22,600,000 تومان
توضیحات: تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان 18,800,000 تومان 14,800,000 تومان
توضیحات : فاتیح
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,480,000 تومان 23,460,000 تومان 17,400,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان 24,480,000 تومان 17,400,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان 24,790,000 تومان 17,400,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,050,000 تومان 24,800,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,150,000 تومان 25,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,850,000 تومان 26,150,000 تومان 17,600,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان 25,800,000 تومان 17,600,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,400,000 تومان 27,400,000 تومان 17,600,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,800,000 تومان 27,300,000 تومان 17,600,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان 5,480,000 تومان 17,700,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,600,000 تومان 29,400,000 تومان 17,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,600,000 تومان 29,300,000 تومان 17,850,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,100,000 تومان 30,500,000 تومان 17,850,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,950,000 تومان 33,050,000 تومان 18,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,400,000 تومان 33,100,000 تومان 19,150,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,700,000 تومان 33,650,000 تومان 19,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,000,000 تومان 35,800,000 تومان 19,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان 36,300,000 تومان 19,300,000 تومان
توضیحات : شیشلی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,750,000 تومان 37,600,000 تومان 20,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,700,000 تومان 37,500,000 تومان 20,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,300,000 تومان 42,400,000 تومان 23,400,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان 42,700,000 تومان 22,600,000 تومان
توضیحات : تکسیم
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌

1)نرخ کودک زیر دوسال 3280000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 10480000 تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM