تور استانبول4شب و5 روز

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
30 شهریور 1402
دوشنبه
03 مهر 1402
یکشنبه
02 مهر 1402
پنجشنبه
06 مهر 1402
دوشنبه
03 مهر 1402
جمعه
07 مهر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
توضیحات
هتل ریدل استانبول
14,900,000 تومان
17,700,000 تومان
13,700,000 تومان
فاتیح
هتل فیده استانبول
18,380,000 تومان
22,360,000 تومان
16,300,000 تومان
تکسیم
هتل نیو سیتی استانبول
18,690,000 تومان
23,380,000 تومان
16,300,000 تومان
شیشلی
هتل جومبالی پلازا استانبول
18,900,000 تومان
23,690,000 تومان
16,300,000 تومان
دولاپ دره
هتل آترو استانبول
18,950,000 تومان
23,700,000 تومان
16,400,000 تومان
دولاپ دره
هتل پارک استار
19,050,000 تومان
23,900,000 تومان
16,400,000 تومان
بی اغلو
هتل پرا رز استانبول
19,750,000 تومان
25,050,000 تومان
16,500,000 تومان
بی اغلو
هتل اکچوال لایف استانبول
20,000,000 تومان
24,700,000 تومان
16,500,000 تومان
دولاپ دره
هتل پرا تولیپ استانبول
20,300,000 تومان
26,300,000 تومان
16,500,000 تومان
بی اغلو
هتل دورا استانبول
20,700,000 تومان
26,200,000 تومان
16,500,000 تومان
دولاپ دره
هتل تانگو شیشلی استانبول
20,900,000 تومان
4,380,000 تومان
16,600,000 تومان
شیشلی
هتل تی کی تکسیم (نوپلدا) بوسفروس استانبول
21,500,000 تومان
28,300,000 تومان
16,700,000 تومان
---
هتل یورو پلازا استانبول
21,500,000 تومان
28,200,000 تومان
16,750,000 تومان
بی اغلو
هتل کوناک استانبول
22,000,000 تومان
29,400,000 تومان
16,750,000 تومان
تکسیم
هتل گرین پارک تکسیم استانبول
22,850,000 تومان
31,950,000 تومان
17,000,000 تومان
---
هتل فرونیا استانبول
23,300,000 تومان
32,000,000 تومان
18,050,000 تومان
تکسیم
هتل دورا پرا استانبول
23,600,000 تومان
32,550,000 تومان
18,200,000 تومان
---
هتل سنترال پالاس استانبول
24,900,000 تومان
34,700,000 تومان
18,100,000 تومان
---
هتل گرند جواهر استانبول
25,500,000 تومان
35,200,000 تومان
18,200,000 تومان
شیشلی
هتل هالیدی این شیشلی استانبول
25,650,000 تومان
36,500,000 تومان
19,200,000 تومان
---
هتل الیت ورد تکسیم استانبول
26,600,000 تومان
36,400,000 تومان
18,900,000 تومان
---
هتل لازونی استانبول
28,200,000 تومان
41,300,000 تومان
22,300,000 تومان
بی اغلو
هتل اکسیدنتال تکسیم استانبول
29,500,000 تومان
41,600,000 تومان
21,500,000 تومان
تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,900,000 تومان 17,700,000 تومان 13,700,000 تومان
توضیحات : فاتیح
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,380,000 تومان 22,360,000 تومان 16,300,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان 23,380,000 تومان 16,300,000 تومان
توضیحات : شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان 23,690,000 تومان 16,300,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,950,000 تومان 23,700,000 تومان 16,400,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,050,000 تومان 23,900,000 تومان 16,400,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,750,000 تومان 25,050,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان 24,700,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,300,000 تومان 26,300,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,700,000 تومان 26,200,000 تومان 16,500,000 تومان
توضیحات : دولاپ دره
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان 4,380,000 تومان 16,600,000 تومان
توضیحات : شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان 28,300,000 تومان 16,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان 28,200,000 تومان 16,750,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان 29,400,000 تومان 16,750,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,850,000 تومان 31,950,000 تومان 17,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان 32,000,000 تومان 18,050,000 تومان
توضیحات : تکسیم
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان 32,550,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان 34,700,000 تومان 18,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان 35,200,000 تومان 18,200,000 تومان
توضیحات : شیشلی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,650,000 تومان 36,500,000 تومان 19,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان 36,400,000 تومان 18,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,200,000 تومان 41,300,000 تومان 22,300,000 تومان
توضیحات : بی اغلو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان 41,600,000 تومان 21,500,000 تومان
توضیحات : تکسیم
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌

1)نرخ کودک زیر دوسال 3280000 تومان میباشد.

2)نرخ کودک بدون تخت 10480000 تومان میباشد.

3)پرواز ها چارتری و غیر قابل استرداد میاشد.

4)به دلیل نوسانات ارزی با کانتر مربوطه جهت کانفرم نهایی چک فرمایید.

5)مسئولیت کنترل مدارک به عهده مسافرین عزیز میباشد.

جهت رزرو تور و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02186013631

6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM