تور 5 روزه ایروان

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
هتل پرایمر ایروان ارمنستان
18,590,000 تومان
23,140,000 تومان
17,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نیو باکسوس ایروان ارمنستان
18,720,000 تومان
23,140,000 تومان
15,600,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بلا
18,720,000 تومان
22,360,000 تومان
16,900,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل شیراک ایروان ارمنستان
19,630,000 تومان
24,440,000 تومان
17,940,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رجینه ایروان ارمنستان
20,280,000 تومان
23,920,000 تومان
19,240,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رویال پلازا ایروان
21,970,000 تومان
30,680,000 تومان
20,280,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل اربونی ایروان ارمنستان
24,180,000 تومان
32,760,000 تومان
17,150,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی پلازا ایروان
25,220,000 تومان
32,760,000 تومان
17,160,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل آنی گرند ایروان
27,170,000 تومان
37,960,000 تومان
18,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل بست وسترن پلاس کانگرس ایروان ارمنستان
29,770,000 تومان
40,300,000 تومان
18,720,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل رادیسون بلو ایروان
34,190,000 تومان
49,440,000 تومان
20,540,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
هتل نشنال ایروان
35,490,000 تومان
50,700,000 تومان
23,400,000 تومان
توضیحات: ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان 23,140,000 تومان 17,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,720,000 تومان 23,140,000 تومان 15,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,720,000 تومان 22,360,000 تومان 16,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,630,000 تومان 24,440,000 تومان 17,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,280,000 تومان 23,920,000 تومان 19,240,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,970,000 تومان 30,680,000 تومان 20,280,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,180,000 تومان 32,760,000 تومان 17,150,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,220,000 تومان 32,760,000 تومان 17,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,170,000 تومان 37,960,000 تومان 18,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,770,000 تومان 40,300,000 تومان 18,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,190,000 تومان 49,440,000 تومان 20,540,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,490,000 تومان 50,700,000 تومان 23,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات تور‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
 تور 5 روزه ایروان
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM