تور4 شب و 5 روز ایروان

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
25 آبان 1402
دوشنبه
29 آبان 1402
پنجشنبه
02 آذر 1402
دوشنبه
06 آذر 1402
پنجشنبه
09 آذر 1402
دوشنبه
13 آذر 1402
پنجشنبه
16 آذر 1402
دوشنبه
20 آذر 1402
پنجشنبه
23 آذر 1402
دوشنبه
27 آذر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
هتل باکسوس
9,800,000 تومان
12,980,000 تومان
6,840,000 تومان
---
هتل پرایمر
10,120,000 تومان
14,040,000 تومان
6,550,000 تومان
---
هتل بلا
10,120,000 تومان
14,680,000 تومان
8,530,000 تومان
---
هتل شیراک
10,650,000 تومان
14,040,000 تومان
8,110,000 تومان
---
هتل رجینه
11,290,000 تومان
14,680,000 تومان
8,740,000 تومان
---
هتل کنیاک
12,030,000 تومان
18,500,000 تومان
7,900,000 تومان
---
هتل آرمنین ویلیج پارک
12,670,000 تومان
17,010,000 تومان
12,560,000 تومان
---
هتل رویال پلازا
12,880,000 تومان
19,770,000 تومان
8,740,000 تومان
---
هتل این سیتی
13,200,000 تومان
19,130,000 تومان
8,530,000 تومان
---
هتل اربونی
13,200,000 تومان
18,920,000 تومان
8,530,000 تومان
---
هتل پرزیدنت بای هرازدان
13,200,000 تومان
19,130,000 تومان
10,440,000 تومان
---
هتل متروپل
13,730,000 تومان
18,070,000 تومان
10,860,000 تومان
---
هتل ایبیس ایروان سنتر
15,420,000 تومان
22,310,000 تومان
8,740,000 تومان
---
هتل نوا
15,420,000 تومان
23,580,000 تومان
-
---
هتل آنی پلازا
15,530,000 تومان
22,100,000 تومان
10,230,000 تومان
---
اپرا سوییت هتل
16,270,000 تومان
24,010,000 تومان
10,860,000 تومان
---
هتل سنترال ایروان
16,270,000 تومان
25,360,000 تومان
8,530,000 تومان
---
هتل آویاترانس
16,800,000 تومان
25,920,000 تومان
11,290,000 تومان
---
هتل آنی گرند
17,440,000 تومان
26,340,000 تومان
10,860,000 تومان
---
هتل بست وسرن پلاس کانگرس
17,970,000 تومان
25,920,000 تومان
9,800,000 تومان
---
هتل مولتی گرند
18,500,000 تومان
29,010,000 تومان
10,440,000 تومان
---
هتل پاریس
20,090,000 تومان
35,060,000 تومان
12,140,000 تومان
---
هتل نشنال
22,950,000 تومان
37,580,000 تومان
11,920,000 تومان
---
هتل رادیسون بلو ایروان
23,480,000 تومان
35,240,000 تومان
11,920,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,800,000 تومان 12,980,000 تومان 6,840,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,120,000 تومان 14,040,000 تومان 6,550,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,120,000 تومان 14,680,000 تومان 8,530,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,650,000 تومان 14,040,000 تومان 8,110,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,290,000 تومان 14,680,000 تومان 8,740,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,030,000 تومان 18,500,000 تومان 7,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,670,000 تومان 17,010,000 تومان 12,560,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,880,000 تومان 19,770,000 تومان 8,740,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 19,130,000 تومان 8,530,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 18,920,000 تومان 8,530,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان 19,130,000 تومان 10,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,730,000 تومان 18,070,000 تومان 10,860,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,420,000 تومان 22,310,000 تومان 8,740,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,420,000 تومان 23,580,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,530,000 تومان 22,100,000 تومان 10,230,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,270,000 تومان 24,010,000 تومان 10,860,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,270,000 تومان 25,360,000 تومان 8,530,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,800,000 تومان 25,920,000 تومان 11,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,440,000 تومان 26,340,000 تومان 10,860,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,970,000 تومان 25,920,000 تومان 9,800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,500,000 تومان 29,010,000 تومان 10,440,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,810,000 تومان 26,340,000 تومان -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,090,000 تومان 35,060,000 تومان 12,140,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,890,000 تومان 34,180,000 تومان 12,980,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,950,000 تومان 37,580,000 تومان 11,920,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,480,000 تومان 35,240,000 تومان 11,920,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز/اقامت/ترانسفر فرودگاهی/صبحانه/بیمه/گشت شهری/لیدر
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 فرنوش محسنی 09124788614
توضیحات‌
1- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
2-پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
3-پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد میباشد.
6Lf3pkoiAAAAANsT1un4_U5n4aQln1A99sBOaDpM